Friday, May 31, 2013

1305.6984 (Shohei Watabe et al.)

Stability Criterion for Superfluidity in the light of Density Spectral
Function
   [PDF]

Shohei Watabe, Yusuke Kato

1305.7054 (Jin-Yi Zhang et al.)

Experimental Determination of the Finite-Temperature Phase Diagram of a
Spin-Orbit Coupled Bose Gas
   [PDF]

Jin-Yi Zhang, Si-Cong Ji, Long Zhang, Zhi-Dong Du, Wei Zheng, You-Jin Deng, Hui Zhai, Shuai Chen, Jian-Wei Pan

1305.7083 (Zhen Fang et al.)

Density Operator Description of Atomic Ordered Spatial Modes in Cavity
QED
   [PDF]

Zhen Fang, Baoguo Yang, Xuzong Chen, Xiaoji Zhou

1305.7091 (Dezhi Xiong et al.)

A $^{23}$Na and $^{87}$Rb double Bose-Einstein condensate with tunable
interactions
   [PDF]

Dezhi Xiong, Xiaoke Li, Fudong Wang, Dajun Wang

1305.7202 (Marton Kormos et al.)

Interaction quenches in the 1D Bose gas    [PDF]

Marton Kormos, Aditya Shashi, Yang-Zhi Chou, Jean-Sebastien Caux, Adilet Imambekov