Wednesday, April 17, 2013

1304.4258 (F. Trousselet et al.)

Competing supersolids of ultracold Bose-Bose mixtures in a triangular
optical lattice
   [PDF]

F. Trousselet, P. Rueda, A. Ralko

1304.4268 (Yi Li et al.)

Spontaneous time-reversal symmetry breaking in the boundary Majorana
flat bands
   [PDF]

Yi Li, Da Wang, Congjun Wu

1304.4338 (Wei-Wei Luo et al.)

Edge Excitations in Fractional Chern Insulators    [PDF]

Wei-Wei Luo, Wen-Chao Chen, Yi-Fei Wang, Chang-De Gong

1304.4340 (Zhi-Fang Xu et al.)

Gauge-spin-space rotation invariant vortices in spin-orbit coupled
Bose-Einstein condensates
   [PDF]

Zhi-Fang Xu, Shingo Kobayashi, Masahito Ueda

1304.4375 (Mattia Cipriani et al.)

Vortex lattices in three-component Bose-Einstein condensates under
rotation: simulating colorful vortex lattices in a color superconductor
   [PDF]

Mattia Cipriani, Muneto Nitta

1304.4511 (Q. Sun et al.)

Spin-orbit Coupling Effects on the Superfluidity of Fermi Gas in an
Optical Lattice
   [PDF]

Q. Sun, G. -B. Zhu, W. -M. Liu, A. -C. Ji